Lochtemanweg 94, 3550 Heusden-Zolder
011 29 10 73
info@update-academy.be

Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor onderstaande bedrijven met als zaakvoerder Dhr. Patrick Degraen:

 • Group D&D bvba BE 0449.803.747
 • D&D Kosmetika Bvba BE 0458.563.434
 • D-Design Bvba BE 0452.850.240
 • Degraen & Partners Bvba BE 0453.487.767
 • D&D Immo Bvba BE 0441.097.996

Hieronder vermeldt als “D&D”.

D&D verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op

www.groupdd.be / info@groupdd.be

 

De betrokken partijen zijn:
 • Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

de onderneming die beslist om deze gegevens bij te houden, dit is D&D.

 • Onze klanten, gebruikers en geregistreerden:

 

Verwerkingsdoeleinden

D&D verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor

klantenbeheer.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Naam bedrijf
 • Btw.nr
 • Emailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Aankoopgeschiedenis
 • Foto’s (tijdens opleidingen of van salonrealisaties)
 • Videobeelden door bewakingscamera’s conform de wetgeving  opgelegd door de overheid en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Voorbije en toekomstige afspraken
 • Interne nota’s

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b)

(noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen

aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze

gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data

Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening

Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op

basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven

toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de

persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van D&D binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met D&D verbonden zijn of met enige andere partner D&D.

D&D garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en

organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de

termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het

gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten

beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens

op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en

machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te

laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van

volgende stappen te ondernemen:

 • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@groupdd.be
 • een brief te richten aan: Patrick Degraen, Geiteling 10, 3580 Beringen

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn

persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).